Green your Freight - Fast and secure deliveries

Το έργο GreenYourFreight χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα της χρήσης των οχημάτων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παράδοσης εμπορευμάτων και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες μεταφοράς για την επίτευξη βιώσιμης εφοδιαστικής στο τελευταίο μίλι.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου GreenYourFreight είναι να μετασχηματίσει την παράδοση εμπορευμάτων στο τελευταίο μίλι με τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας που ενθαρρύνει τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές μεταφοράς εμπορευμάτων και επιλύει ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές. Η ιδέα στην οποία στηρίζεται το έργο είναι η βελτιστοποίηση του οφέλους της κινητικότητας, με παράλληλη μείωση των μειονεκτημάτων των παραδοσιακών μεταφορών σε σημαντικό βαθμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου Green Your Freight:

www.greenyourfreight.eu

Στόχοι

 • Μείωση των εκπομπών:

  Το έργο αποσκοπεί στη μείωση του πρόσθετου αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργείται κατά τη μεταφορά προϊόντων βελτιστοποιώντας τη χρήση των οχημάτων που βρίσκονται ήδη σε δρομολόγιο για την παράδοση αγαθών.
 • Ενίσχυση της αποδοτικότητας:

  Το GreenYourFreight στοχεύει στη μείωση της κίνησης στους δρόμους, του θορύβου και των εκπομπών ανά διακινούμενο τόνο με την αύξηση του συντελεστή φόρτωσης των φορτηγών, με έμφαση στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πληρότητα του ωφέλιμου φορτίου, κάτι που συνηθίζεται στις οδικές μεταφορές.
 • Ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών:

  Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα πράσινης παράδοσης στο τελευταίο μίλι, η οποία θα βοηθήσει σημαντικά τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια, το κλίμα και την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τις ΜΜΕ και τους πολίτες προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες παράδοσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πλατφόρμα LIFE GYF:

  Η πλατφόρμα LIFE GYF συνδέει τον Τύπο Χρήστη 1 (μεταφορείς) με τον Τύπο Χρήστη 2 (αποστολείς), χρησιμοποιώντας οχήματα που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν με προκαθορισμένες διαδρομές για την παράδοση πακέτων. Με αυτή την καινοτόμο μέθοδο, ελαχιστοποιείται η ζήτηση για επιπλέον οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και μειώνεται ο αντίκτυπος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την παράδοση στο τελευταίο μίλι.
 • Μοντέλο παράδοσης ad-hoc:

  Η πρωτοβουλία επιτρέπει παραδόσεις με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα χρησιμοποιώντας οχήματα που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν ή με προκαθορισμένες διαδρομές. Αυτό παρέχει μια ταχύτερη και πιο προσιτή επιλογή για την παράδοση εμπορευμάτων.
 • Οικονομικά κίνητρα:

  Μέσα από ένα ανταγωνιστικό σύστημα ανταμοιβής θα δίνεται κίνητρο στους μεταφορείς και τους φορτωτές να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα του έργου και να επωφεληθούν από την αυξημένη αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών, προστατεύοντας παράλληλα το τοπικό περιβάλλον.

Από την υλοποίηση του έργου Green Your Freight ενθαρρύνονται οι βιώσιμες και αποτελεσματικές μέθοδοι εμπορευματικών μεταφορών, μέσω της οποίας θα παράγονται μετρήσιμα περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά και τα οφέλη για την τοπική κοινότητα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά ρύπων (διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), οξείδια του αζώτου (NOx), σωματίδια (PM), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και διοξείδιο του θείου (SO2) ) κατά τη διάρκεια των σταδίων πειραματικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες (RLD1 και RLD2).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η αναμενόμενη μείωση των εκπομπών, ιδίως στις αστικές περιοχές που θα εξυπηρετεί το έργο, υποδηλώνει σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκτιμάται ότι 8 εκατομμύρια κάτοικοι των πόλεων του έργου θα επωφεληθούν από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα- ένας ακόμη μεγαλύτερος πληθυσμός - 9,5 εκατομμύρια κάτοικοι των πόλεων - προβλέπεται να βιώσουν βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο συντελεστής φόρτωσης συγκεκριμένων φορτηγών των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ και CODOGNOTTO θα είναι σημαντικά υψηλότερος, δηλαδή 25,8% και 22%, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αναδεικνύει τη βελτίωση στην αποδοτικότητα των εμπορευματικών μεταφορών που θα επιφέρει η υλοποίηση του έργου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της ομάδας του έργου, θα υπάρξουν αξιοσημείωτες συνεισφορές στην κοινωνία. Για παράδειγμα, η ομάδα των μεταφορέων προβλέπεται να κερδίσει 4.748.480 ευρώ σε ετήσια βάση. Τα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα του έργου αναδεικνύονται περαιτέρω από τη δημιουργία περισσότερων ανθρωποημερών σε υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αλλά και την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με στόχο την ενημέρωση χιλιάδων φορέων και τη χρήση της εφαρμογής για τα κινητά από αρκετούς χιλιάδες οδηγούς οχημάτων, το έργο θα προσεγγίσει και θα συμπεριλάβει αποτελεσματικά ένα σημαντικό κοινό.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η επιρροή του έργου θα ενισχυθεί σημαντικά μετά το πέρας του, μέσω αυξημένης συμμετοχής από διανομείς εμπορευμάτων, αυξημένη χρήση της πλατφόρμας του έργου και βελτιωμένη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε όλες τις περιφέρειες των δύο χωρών.

Μέσω μιας ποικιλίας τεχνικών καινοτομιών, το έργο Green Your Freight πρωτοπορεί σε μια υπερσύγχρονη, επεκτάσιμη πλατφόρμα εμπορευματικών μεταφορών. Το έργο χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων GYF v.1.0 αλλά και APIs για να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών για το τελευταίο μίλι και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και ανάκτηση δεδομένων. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και η απρόσκοπτη ροή δεδομένων διασφαλίζονται από στοιχεία ενδιάμεσου λογισμικού.

Ο σχεδιασμός της διαδικτυακής πλατφόρμας και η εφαρμογή για κινητά παρέχουν αυξημένη διασύνδεση μεταφοράς και αποστολής, ενώ η ευελιξία της πλατφόρμας αυξάνεται με συνεχείς ενημερώσεις λειτουργιών.

Η αποδοτικότητα του συστήματος ενισχύεται με τη χρήση πολλών γλωσσών προγραμματισμού και πλαισίων, τεχνικών βελτιστοποίησης και προτύπων ανοικτού κώδικα.

Η πλατφόρμα θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται μεγάλα καθημερινά φορτία, με απλουστευμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών, ανοίγοντας το δρόμο για την ενσωμάτωση σε εμπορική κλίμακα.

Το έργο Green Your Freight καλεί άτομα και ομάδες να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον εμπορευματικών μεταφορών. Με ποικίλες ευκαιρίες συμμετοχής, το έργο στοχεύει να ενώσει όσους δεσμεύονται να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία logistics προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

Ακολουθούν ορισμένες δυνατότητες συμμετοχής μαζί μας:

 • Εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, φόρουμ ή ενημερώσεις!
 • Πάρτε μέρος σε συζητήσεις, συγκεντρώσεις και φόρουμ για να ανταλλάξετε σκέψεις και απόψεις!
 • Συνεισφέρετε τις γνώσεις σας, το χρόνο σας ή τις δεξιότητές σας σε έργα βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών!
 • Ανταλλάξτε μαζί μας δημιουργικές ιδέες!
 • Μοιραστείτε μαζί μας σχετικές μελέτες, επιτεύγματα ή συζητήστε τις δικές σας δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την ενασχόληση με τις βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές!
 • Συνεισφέρετε τις απόψεις και τις ιδέες σας για να διευρύνετε τις γνώσεις μας!
 • Υποστηρίξτε ορισμένες εκστρατείες ή προσπάθειες που προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους μεταφοράς εμπορευμάτων!
 • Προωθήστε τις βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές στους κοινωνικούς και επαγγελματικούς σας κύκλους!
 • Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις της GYF!
 • Πρακτικά βήματα: Ενσωματώστε πρακτικές φιλικών προς το περιβάλλον εμπορευματικών μεταφορών στις καθημερινές σας επιχειρηματικές ή προσωπικές προσπάθειες!

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

www.greenyourfreight.eu

With the contribution of the LIFE programme of the European Union - LIFE22-ENV-EL-LIFE GYF / 101114007 and the co-financing of Green Fund, Greece

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.